Oferta hurtowa - kliknij tutaj

Dbam o zęby z uśmiechem

REGULAMIN KONKURSU „Dbam o zęby z uśmiechem”

(dalej: "Regulamin")

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu "Dbam o zęby z uśmiechem" (dalej: "Konkurs") jest firma HAPPYDENTAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a, NIP: 949-189-63-28, zwana dalej "Organizatorem"
 2. Konkurs organizowany jest na profilu HappyDental.pl, na portalu Facebook (dalej: Fanpage").
 3. Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 912 k.c. oraz przekazującym ją zwycięzcy jest Firma Mamy to my Agnieszka Stępień, ul. Pożarowa 3/16, 03-309 Warszawa, NIP: 524-234-37-46
 4. Celem konkursu jest promowanie zdrowych nawyków w dbaniu o higienę jamy ustnej.
 5. Konkurs twa od 20.08.2018 od godziny 12:00 do 02.09.2018r. do godziny 24:00 (dalej: "Okres trwania konkursu") i jest podzielony na 2 etapy.

Etap I - nadsyłanie zgłoszeń do konkursu (20.08.2018 godz. 12:00 - 30.08.2018 godz. 24:00)

Etap II - Głosowanie na zdjęcia (31.08.2018 godz. 10:00 - 02.09.2018 godz. 24:00)

§ 2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W konkursie udział mogą brać wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie, które w wyznaczonym terminie prześlą zdjęcie zgodne z tematyką konkursową na adres mailowy blog@happydental.pl oraz z informacją o akceptacji regulamin konkursu.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 • Przesłać zdjęcie prezentujące w jaki sposób dbamy o zęby naszego dziecka, lub w jaki sposób dziecko samo o nie dba,
 • W wiadomości wraz ze zdjęciem przesłać swoje dane osobowe, tj. Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres do ewentualnej wysyłki nagrody, a także potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu konkursu,
 • Wraz z udziałem w konkursie jednoznaczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu oraz zamieszczenia na liście Laureatów na stornie promującej Konkurs w portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania zdjęć konkursowych na profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora i Fundatorów nagród.
 2. Zgłaszający swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę, aby jego dane osobowe, takie jak imię i nazwisko zostały wykorzystana przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym do ogłoszenia listy zwycięzców.
 3. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do udziału w konkursie oświadcza, że przysługują mu  wyłączne  i  nieograniczone  prawa  autorskie  do nadesłanych   fotografii oraz  że  wszystkie  osoby  widniejące  na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Uczestnik oświadcza również, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz jego Partnerów (sublicencja) na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób.
 4. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i  obraźliwe,  zawierających  nagość,  pornografię,  erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających  przemoc  albo  materiały o tematyce  rasistowskiej,  naruszające prawo  do  prywatności,  zawierających  materiały  chronione  prawami  wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 5. Uczestnicy, którzy nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych w  niniejszym  Regulaminie  lub  podadzą  nieprawdziwe  informacje,  zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 6. Każdy uczestnik może przesłać nieograniczoną ilość zdjęć
 7. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza akceptację Regulaminu.

§ 3 [NAGRODY]

 1. W konkursie przewidziane są dwie nagrody rzeczowe (dalej: "Nagrody").
 • Nagrodą za pierwsze miejsce jest zestaw 4 organicznych past AzetaBIO dla dzieci w wieku 3-7 lat (smaki: 1 x pomarańcza, 1 x cytryna, 1 x malina, 1 x brzoskwinia)
 • Nagrodą za 2 miejsce jest zestaw 3 organicznych past AzetaBIO dla dzieci w wieku 0-3 lat (smaki: banan, truskawka, zielone jabłuszko).

 

 1. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 2. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagrody.

 § 4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • Etap 1: Nadsyłanie zdjęć

            od 20.08.2018 godz. 12:00 do 30.08.2018 godz. 24:00

podczas tego etapu Organizator przyjmuje zgłoszenia do konkursu w formie        wiadomości e-mail przesłanej na adres: blog@happydental.pl, wiadomość poza           załączonym zdjęciem powinna zawierać dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko,      numer telefonu, adres korespondencyjny) oraz potwierdzenie zapoznania się i      akceptacji regulaminu konkursowego. Po otrzymaniu wiadomości Organizator     potwierdzi prawidłowość zgłoszenia i zakwalifikowanie Uczestnika do konkursu.

 • Etap 2: Głosowanie

od 31.08.2018 od momentu zamieszczenia przez Organizatora zdjęć na jego fanpage'u   do 02.09.2018 do godz. 24:00 etap głosowania poprzez polubienia.

 

 1. Dwa zdjęcie z największą ilością polubień zostaną nagrodzone Nagrodami.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 03.09.2018 do godz. 10:00 osobnym postem na profilu Organizatora.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody będzie odpowiedź Laureata na wiadomość o wygranej przesłaną przez Organizatora oraz potwierdzenie adresu do wysyłki nagrody.
 4. W przypadku, w którym laureat nie zgłosi się do Organizatora w terminie 48 godzin od wysłania wiadomości z informacją o wygranej, traci prawo do Nagrody, a nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
 5. Laureat będzie mógł odebrać Nagrodę: Korespondencyjnie, po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi danych adresowych, pod które nagroda może zostać wysłana.
 6. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 15 września 2018 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.

 § 5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: HAPPYDENTAL Rafał Rogula, ul. Bajana 39b/1a, 54-129 Wrocław.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 § 6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest HAPPYDETNAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bajana 39b/1a.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie promującej Konkurs w mediach społecznościowych Facebook, Instagram oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje,       że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).