Oferta hurtowa - kliknij tutaj

Konkurs COCO GLAM - Regulamin

  

Konkurs COCO GLAM

 

REGULAMIN KONKURSU „Wybiel naturalnie - HappyDental i COCO GLAM”

(dalej: "Regulamin")

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu "Wybiel naturalnie z HappyDental i COCO GLAM" (dalej: "Konkurs") jest firma HAPPYDENTAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a, NIP: 949-189-63-28, zwana dalej "Oranizatorem"

2. Konkurs organizowany jest na profilu HappyDental.pl, na portalu Instagram (dalej: Fanpage").

3. Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 912 k.c. oraz przekazującym ją zwycięzcy jest Firma ECO INNOVATIONS Adrian Hołub, Mielno 18c, 68-132 Przewóz, NIP: 928-207-97-72

4. Celem konkursu jest promowanie zdrowych nawyków w dbaniu o higienę jamy ustnej.

5. Konkurs twa od 28.04.2017 od godziny 13:00 do 03.05.2017r. do godziny 24:00 (dalej: "Okres trwania konkursu").

 

§ 2  [UCZESTINICY KONKURSU]

1. W konkursie udział mogą brać wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie, które zamieszczą na swoim profilu w portali Instagram zdjęcie z #wybielam_happydental oraz oznaczą na nim profil Organizatora (@happydental.pl) oraz Fundatora nagród (@cocoglampl).

2. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

            1. Zamieścić na swoim koncie w serwisie Instagram zdjęcie z        #wybiealam_happydental oraz oznaczyć na nim Organizatora (@happydental.pl) i          fundatora nagód (@cocoglam.pl)

4. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania zdjęć konkursowych na profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora i Fundatora nagród.

5. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do udziału w konkursie  oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania.

 

§3 [NAGRODY]

1. W konkursie przewidziane są trzy nagrody rzeczowe (dalej: "Nagrody").

            1. Nagrodą za najciekawsze zdjęcia jest proszek wybielający COCO GLAM

            2. Organizator przewidział 3 nagrody dla 3 najciekawszych jego zdaniem zdjęć

2.  Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

1. Zdjęcia można zamieszczać od 28.04.2017r. od godz. 13:00 do 03.05.2017r. do godz. 24:00

2. Trzy najciekawsze zdaniem oceniających zdjęcia, zostaną nagrodzone Nagrodami.

3. Wyniki konkursy zostaną ogłoszone 04.05.2017 do godz. 15:00 osobnym postem na profilu Organizatora.

4. Warunkiem otrzymania nagrody będzie zgłoszenie się laureata w prywatnej wiadomości do Organizatora i potwierdzenie chęci otrzymania nagrody.

5. W przypadku, w którym laureat nie zgłosi się do Organizatora w teminie 48 godzin od ogłoszenia wyników, nagroda przepada, a Organizator wybierze kolejne zdjęcie promowane Nagrodą.

6. Laureat będzie mógł odebrać Nagrodę:

            1. Osobiście w sklepie stacjonarnym firmy HAPPYDENTAL we Wrocławiu przy ul.      Bajana 39b/1a.

            2. Korespondencyjnie, po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi danych     adresowych, pod które nagroda może zostać wysłana.

7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 12 maja 2017 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.

 

§5 [REKLAMACJE]

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: HAPPYDENTAL Rafał Rogula, ul. Bajana 39b/1a, 54-129 Wrocław.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.

5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest HAPPYDETNAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bajana 39b/1a.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie promującej Konkurs  w mediach społecznościowych Facebook, Instagram oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).