Oferta hurtowa - kliknij tutaj

Konkurs KIN - Regulamin

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Uśmiech Malucha od ucha do ucha”

(dalej: "Regulamin")

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu "Irygator Uśmiech Malucha od ucha do ucha" (dalej: "Konkurs") jest firma HAPPYDENTAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a, NIP: 949-189-63-28, zwana dalej "Organizatorem"

2. Konkurs organizowany jest na profilu HappyDental.pl, na portalu Facebook (dalej: Fanpage").

3. Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 912 k.c. oraz przekazującym ją zwycięzcy jest Firma BARTEX – przedstawiciel Laboratorios KIN SA z Hiszpanii, Katowicka 59B/23, 61-131 Poznań, NIP: 558-156-60-58

4. Celem konkursu jest promowanie zdrowych nawyków w dbaniu o zdrowie jamy ustnej u dzieci.

5. Konkurs twa od 27.02.2017 od godziny 13:00 do 05.03.2017r. do godziny 20:00 (dalej: "Okres trwania konkursu").

 

§ 2  [UCZESTINICY KONKURSU]

1. W konkursie udział mogą brać wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie, które do środy 01.03.2017r. do godziny 12 prześlą na adres mailowy blog@happydental.pl zdjęcie konkursowe oraz wyrażą zgodę na jego publikację na Fanpage'u Organizatora .

2. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

            1. Przesłać zdjęcie swojego uśmiechniętego dziecka

            2. W celu możliwości późniejszego kontaktu Uczestnik zobowiązany jest umieścić w      wiadomości mailowej swoje dane osobowe, tj. Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres do wysyłki nagrody.

            4. Wraz z udziałem w konkursie jednoznaczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie    danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu oraz zamieszczenia   na liście Laureatów na stornie promującej Konkurs w portalu społecznościowym             Facebook oraz Instargam.

            5. Uczestnik zgłaszając zdjęcie dziecka do udziału w konkursie  oświadcza, że jest         autorem ww. zdjęcia, właścicielem   autorskich praw majątkowych oraz że prawa           autorskie nie podlegają żadnym ograniczeniom, nie naruszają jakichkolwiek   autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, ani też nie są             przedmiotem jakichkolwiek roszczeń takich osób.

            6. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przesłanego zdjęcia w ramach Konkursu "Uśmiech Malucha od ucha do ucha".

§3 [NAGRODY]

1. W konkursie przewidziane są trzy nagrody rzeczowe (dalej: "Nagrody").

            1. Nagrodami za zebranie największej ilości polubień pod zdjęciem (dalej: Nagroda        Główna) jest zestaw produktów z serii Fluor-Kin (pasta do zębów i płukanka)

            2. Organizator przewidział 3 nagrody dla 3 najpopularniejszych zdjęć

2.  Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

1. Zdjęcia zgłoszeniowe przyjmowane będą od dn. 27.02.2017r. od godz. 13:00 do dnia 01.03.2017r. do godz. 12:00.

2. W środę 01.03.2017r. do godziny 13:00 Oragnizator opublikuje zdjęcia spełniające kryteria konkursu w oddzielnym albumie na swoim Fanpage'u

3. Trzy zdjęcia, które do zakończenia konkursu, tj do dn. 05.03.2017r. do godz. 20:00 zbiorą najwięcej polubień zostaną nagrodzone Nagrodami.

5. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do godziny 12:00 dnia 06 marca 2017, tj., drogą telefoniczną, w której Organizator posłuży się danymi przesłanymi przez Laureata w wiadomości zgłoszeniowej.

6. Laureat będzie mógł odebrać Nagrodę:

            1. Korespondencyjnie, po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi danych     adresowych, pod które nagroda może zostać wysłana.

            2. Wysyłającym nagrody jest Firma BARTEX – przedstawiciel Laboratorios KIN SA z     Hiszpanii, Katowicka 59B/23, 61-131 Poznań, NIP: 558-156-60-58, Wysyłka realizowana wyłącznie na terenie Polski

7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 10 marca 2017 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.

 

§5 [REKLAMACJE]

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: HAPPYDENTAL Rafał Rogula, ul. Bajana 39b/1a, 54-129 Wrocław.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.

5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest HAPPYDETNAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bajana 39b/1a.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, wysyłki nagród, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie promującej Konkurs  w mediach społecznościowych Facebook, Instagram oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).