Oferta hurtowa - kliknij tutaj

Konkurs „Poczuj się jak blogerka z HappyDental.pl i COCO.GLAM”

„Poczuj się jak blogerka z HappyDental.pl i COCO.GLAM”

 
 

REGULAMIN KONKURSU „Poczuj się jak blogerka z HappyDental.pl i COCO.GLAM”

 
(dalej: "Regulamin")
 
 

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]


1. Organizatorem konkursu "Poczuj się jak blogerka z HappyDental.pl i COCO GLAM" (dalej: "Konkurs") jest firma HAPPYDENTAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a, NIP: 949-189-63-28, zwana dalej "Organizatorem"
2. Konkurs organizowany jest na profilu HappyDental.pl, na portalu Instagram (dalej: "Fanpage").
3. Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 912 k.c. oraz przekazującym ją zwycięzcy jest Firma ECO INNOVATIONS Adrian Hołub, Mielno 18c, 68-132 Przewóz, NIP: 928-207-97-72 zwana dalej "Fundatorem"
4. Celem konkursu jest promowanie zdrowych nawyków w dbaniu o higienę jamy ustnej.
5. Konkurs twa od 20.10.2017 od godziny 10:30 do 27.10.2017r. do godziny 24:00 (dalej: "Okres trwania konkursu").
 

§2  [UCZESTINICY KONKURSU]

 
1. W konkursie udział mogą brać wszystkie osoby fizyczne, które zamieszczą na swoim profilu zdjęcie zgodne z tematyką konkursu.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 1. Dodać na swoim profilu zdjęcie produktów do higieny jamy ustnej z hasztagiem #happyblogerka i oznaczyć na nim Organizatora (@happydental.pl) i Fundatora (@cocogrampl).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania zdjęć zamieszczonych w ramach konkursu na profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora i Fundatora nagród.
5. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do udziału w konkursie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania.
6. Udział w konkursie (zamieszczenie zdjęcia z odpowiednim oznaczeniem) jest równoznaczny z zaakceptowaniem jego regulaminu.
7. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej przez cały czas trwania konkursu pod linkiem zamieszczonym w profilu happydental.pl w serwisie Instagram oraz w wersji papierowej w siedzibie firmy HAPPYDENTAL Rafał Rogula, ul. Bajana 39b/1a, 54-129 Wrocław


§3 [NAGRODY]


1. W konkursie przewidziana jest nagroda rzeczowa (dalej: "Nagrody").
 1. Nagrodą za najciekawsze zdjęcie jest ekskluzywny zestaw upominkowy zawierający proszek COCO GLAM.
 2. Organizator przewidział 1 nagrodę dla 1 najciekawszego jego zdaniem zdjęcia.
2.  Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagrody, jeśli okaże się, że zwycięskie zdjęcie nie spełnia założeń Regulaminu.


§4 [PRZEBIEG KONKURSU]


1. Zdjęcia można zamieszczać od 20.10.2017r. od godz. 10:30 do 27.10.2017r. do godz. 24:00
2. Jedno najciekawsze zdaniem oceniających zdjęcie, zostanie nagrodzone Nagrodą.
3. Oceniającymi zdjęcia będą pracownicy Organizatora.
3. Wyniki konkursy zostaną ogłoszone 30.10.2017 do godz. 15:00 osobnym postem na profilu Organizatora (@happydental.pl).
4. Warunkiem otrzymania nagrody będzie zgłoszenie się laureata w prywatnej wiadomości do Organizatora (@happydental.pl) i potwierdzenie chęci otrzymania nagrody.
5. W przypadku, w którym laureat nie zgłosi się do Organizatora w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników, traci prawo do Nagrody, a Organizator wybierze kolejne zdjęcie promowane Nagrodą lub odstąpi od jej przyznawania.
6. Laureat będzie mógł odebrać Nagrodę:
 1. Korespondencyjnie, po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi danych  adresowych, pod które nagroda może zostać wysłana.
7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom przez Fundatora nagród do dnia 15 listopada 2017 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 

§5 [REKLAMACJE]


1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: HAPPYDENTAL Rafał Rogula, ul. Bajana 39b/1a, 54-129 Wrocław.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest HAPPYDETNAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bajana 39b/1a.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie promującej Konkurs  w mediach społecznościowych Facebook, Instagram oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).