Oferta hurtowa - kliknij tutaj

KONKURS WAKACYJNY

 

REGULAMIN KONKURSU „Wakacje z uśmiechem”
(dalej: "Regulamin")

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu "Wakacje z uśmiechem" (dalej: "Konkurs") jest firma HAPPYDENTAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a, NIP: 949-189-63-28, zwana dalej "Oranizatorem"
2. Konkurs organizowany jest na profilu HappyDental.pl, na portalu Instagram (dalej: Fanpage").
3. Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 912 k.c. oraz przekazującym ją zwycięzcy jest Firma Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, NIP: PL1070016099 oraz A.B. Berren-Handlowy Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 22, 05-816 Michałowice-Reguły, NIP: 534-21-29-900
4. Celem konkursu jest promowanie zdrowych nawyków w dbaniu o higienę jamy ustnej.
5. Konkurs twa od 14.07.2017 od godziny 12:00 do 31.08.2017r. do godziny 24:00 (dalej: "Okres trwania konkursu").

§ 2 [UCZESTINICY KONKURSU]
1. W konkursie udział mogą brać wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie, które zamieszczą na swoim profilu w portalu Instagram zdjęcie, oznaczą je hasztagiem #wakacjezusmiechem oraz oznaczą na nim profil Organizatora (@happydental.pl).
2. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zamieścić na swoim koncie w serwisie Instagram zdjęcie z hasztagiem #wakacjezusmiechem oraz oznaczyć na nim Organizatora (@happydental.pl).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania zdjęć konkursowych na profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora i Fundatorów nagród.
5. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do udziału w konkursie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania.

§3 [NAGRODY]
1. W konkursie przewidziane są trzy nagrody rzeczowe (dalej: "Nagrody").
1. Nagrodą za najciekawsze zdjęcia jest irygator dentystyczny Panasonic EW-DJ10
2. Nagrodą za 2 miejsce jest szczoteczka soniczna Panasonic DS-90K
3. Nagrodą za 3 miejsce jest zestaw produktów i gadżetów BlanX zawierający, m.in. 2 pasty do zębów, próbki produktów, pendrive.
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
§4 [PRZEBIEG KONKURSU]
1. Zdjęcia można zamieszczać od 14.07.2017r. od godz. 13:00 do 31.08.2017r. do godz. 24:00
2. Trzy najciekawsze zdaniem oceniających zdjęcia, zostaną nagrodzone Nagrodami.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.09.2017 do godz. 12:00 osobnym postem na profilu Organizatora.
4. Warunkiem otrzymania nagrody będzie zgłoszenie się laureata w prywatnej wiadomości do Organizatora i potwierdzenie chęci otrzymania nagrody.
5. W przypadku, w którym laureat nie zgłosi się do Organizatora w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników, traci prawo do Nagrody, a Organizator wybierze kolejne zdjęcie promowane Nagrodą.
6. Laureat będzie mógł odebrać Nagrodę:
1. Osobiście w sklepie stacjonarnym firmy HAPPYDENTAL we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a.
2. Korespondencyjnie, po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi danych adresowych, pod które nagroda może zostać wysłana.
7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 13 września 2017 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.

§5 [REKLAMACJE]
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: HAPPYDENTAL Rafał Rogula, ul. Bajana 39b/1a, 54-129 Wrocław.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest HAPPYDETNAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bajana 39b/1a.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie promującej Konkurs w mediach społecznościowych Facebook, Instagram oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).