Oferta hurtowa - kliknij tutaj

KONKURSU „Przygotuj się na wakacje od nadwrażliwości”

 

REGULAMIN KONKURSU „Przygotuj się na wakacje od nadwrażliwości”

(dalej: "Regulamin")

 

 • 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem konkursu "Przygotuj się na wakacje od nadwrażliwości" (dalej: "Konkurs") jest firma HAPPYDENTAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a, NIP: 949-189-63-28, zwana dalej "Oranizatorem"
 2. Konkurs organizowany jest na profilu HappyDental.pl, na portalu Instagram (dalej: Fanpage").
 3. Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 912 k.c. oraz przekazującym ją zwycięzcy jest Firma A.B. Berren-Handlowy Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 22, 05-816 Michałowice-Reguły, NIP: 534-21-29-900
 4. Celem konkursu jest promowanie zdrowych nawyków w dbaniu o higienę jamy ustnej.
 5. Konkurs twa od 01.06.2018 od godziny 12:00 do 17.06.2018r. do godziny 24:00 (dalej: "Okres trwania konkursu").

 

 • 2 [UCZESTINICY KONKURSU]
 1. W konkursie udział mogą brać wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie, które zamieszczą na swoim profilu w portalu Instagram zdjęcie obrazujące przygotowania do wakacji i oznaczą je hasztagiem #wakacjeodnadwrażliwości oraz oznaczą na nim profil Organizatora (@happydental.pl).
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 4. Zamieścić na swoim koncie w serwisie Instagram zdjęcie przedstawiające przygotowania do wakacji dodając do niego hasztag     #wakacjeodnadwrażliwości oraz oznaczyć na nim Organizatora (@happydental.pl).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania zdjęć konkursowych na profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora i Fundatorów nagród.
 6. Zgłaszający swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę, aby jego "Nazwa użytkownika" (nick IG) została wykorzystana przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym do ogłoszenia listy zwycięzców.
 7. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do udziału w konkursie oświadcza, że przysługują mu  wyłączne  i  nieograniczone  prawa  autorskie  do nadesłanych   fotografii oraz  że  wszystkie  osoby  widniejące  na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Uczestnik oświadcza również, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz jego Partnerów (sublicencja) na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób.
 8. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i  obraźliwe,  zawierających  nagość,  pornografię,  erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających  przemoc  albo  materiały o tematyce  rasistowskiej,  naruszające prawo  do  prywatności,  zawierających  materiały  chronione  prawami  wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 9. Uczestnicy, którzy nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych w  niniejszym  Regulaminie  lub  podadzą  nieprawdziwe  informacje,  zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 10. Każdy uczestnik może przesłać nieograniczoną ilość zdjęć
 11. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza akceptację Regulaminu.

 

 • 3 [NAGRODY]
 1. W konkursie przewidziane są trzy nagrody rzeczowe (dalej: "Nagrody").
 2. Nagrodami są zestawy produktów i gadżetów BlanX zawierające: kubek BlanX, pendrive, długopis oraz miniatury produktów Biorepair i BlanX.
 3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagrody.

 

 • 4 [PRZEBIEG KONKURSU]
 1. Zdjęcia można zamieszczać od 01.06.2018r. od godz. 12:00 do 17.06.2018r. do godz. 24:00
 2. Trzy najciekawsze zdaniem oceniających zdjęcia, zostaną nagrodzone Nagrodami.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.06.2017 do godz. 19:00 osobnym postem na profilu Organizatora.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody będzie zgłoszenie się laureata w prywatnej wiadomości do Organizatora i potwierdzenie chęci otrzymania nagrody.
 5. W przypadku, w którym laureat nie zgłosi się do Organizatora w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników, traci prawo do Nagrody, a nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
 6. Laureat będzie mógł odebrać Nagrodę:
 7. Osobiście w sklepie stacjonarnym firmy HAPPYDENTAL we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a.
 8. Korespondencyjnie, po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi danych adresowych, pod które nagroda może zostać wysłana.
 9. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 25 czerwca 2018 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.

 

 • 5 [REKLAMACJE]
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: HAPPYDENTAL Rafał Rogula, ul. Bajana 39b/1a, 54-129 Wrocław.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 • 6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest HAPPYDETNAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bajana 39b/1a.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie promującej Konkurs w mediach społecznościowych Facebook, Instagram oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).