Oferta hurtowa - kliknij tutaj

Panasonic - "ORAL CARE - SZCZOTECZKI"


REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ORAL CARE - SZCZOTECZKI”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą: „Oral Care - szczoteczki” (dalej także: „Promocja”), w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz Uczestników (definicja poniżej) Promocji.
2. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą: They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489 (dalej także: „Organizator” lub zamiennie „Administrator”).
3. Organizator organizuje Promocję w imieniu i na rzecz Panasonic Marketing Europe GmbH, spółka prawa niemieckiego z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy, ul. Hagenauer Strasse 43 (65203), działającej poprzez swój polski oddział pod firmą: Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 9A), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837 (dalej także: „Fundator”).
4. Fundatorem nagród w Promocji jest Fundator.
5. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody na warunki i zasady Promocji określone niniejszym Regulaminem. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
7. Promocja obejmuje wyłącznie zakup produktów Organizatora z linii oral care, tj. szczoteczki o symbolu DM81 (dalej także łącznie: „Produkt 1”), szczoteczki o symbolu DL82 & DL83 (dalej także łącznie: „Produkt 2”), szczoteczki o symbolu EW1031S (dalej także łącznie: „Produkt 3”), szczoteczki o symbolu EW1211, EW1411, EW1311 (dalej także łącznie: „Produkt 4”), szczoteczki o symbolu EW1511 (dalej także łącznie: „Produkt 5”), szczoteczki o symbolu DJ10, D140 (dalej także łącznie: „Produkt 6”), szczoteczki o symbolu EW1611 (dalej także łącznie: „Produkt 7”), szczoteczki o symbolu DP52 (dalej także łącznie: „Produkt 8”), szczoteczki o symbolu DUOPACK (dalej także łącznie: „Produkt 9”), szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej także łącznie: „Produkty”, a indywidualnie „Produkt”), nabyte wyłącznie przez konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w Sklepach
(definicja poniżej) lub Sklepach Internetowych (definicja poniżej) (dalej Sklepy oraz Sklepy Internetowe zwane będą łącznie także: „Obiektami”).
8. Wszelkie czynności związane z obsługą techniczną Promocji prowadzi Organizator.
9. Czynności związane z wydaniem Nagród (definicja poniżej) prowadzi Organizator.
10. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 847 z późn. zm.).
11. Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 847 z późn. zm.).
12. Promocja nie wyklucza wzięcia udziału przez Uczestnika w innych akcjach, promocjach, czy konkursach obejmujących Produkty wskazane w niniejszym Regulaminie i organizowanych przez Organizatora, jak również nie wyklucza wzięcia udziału przez Uczestnika w akcjach lub promocjach organizowanych przez Obiekty.
 
§ 2.
CEL PROMOCJI.

1. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży Produktów marki Panasonic z linii oral care, a także promocja oraz popularyzacja Produktów.
 
§ 3.
CZAS I ZASIĘG PROMOCJI.

1. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski. Promocja dotyczy zakupu Produktów w stacjonarnych placówkach handlowych znajdujących się na terenie Polski (dalej także: „Sklepy”) oraz w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej: „Sklepami Internetowymi”).
2. Promocja dotyczy wyłącznie nowych Produktów objętych Promocją zakupionych u podmiotów prowadzących Sklepy lub Sklepy Internetowe (Obiekty), które wystawią dokument (paragon lub fakturę) zawierający polski numer NIP.
3. Okres trwania Promocji: od dnia 18 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku albo do wyczerpania Puli Nagród (definicja poniżej), jednakże dla wzięcia udziału w Promocji decydująca jest: (i) data dokonania przez Uczestnika zakupu Produktu objętego Promocją w okresie obowiązywania Promocji w Sklepie (w godzinach otwarcia Sklepu) wynikająca z dowodu zakupu Produktu (paragon lub faktura) lub (ii) data dokonania przez Uczestnika zakupu Produktu objętego Promocją w Sklepie Internetowym w okresie obowiązywania Promocji w Sklepie Internetowym, tj. od godz. 0001 w dniu 18 listopada 2019 roku do godz. 2359 w dniu 31 grudnia 2019 roku, wynikająca ze złożonego przez Uczestnika zamówienia na Produkt.
4. O wyczerpaniu Puli Nagród Organizator poinformuje na Stronie Internetowej (definicja poniżej).
5. Z udziału w Promocji wyłączone są Produkty z rynku wtórnego, Produkty odnowione lub naprawione, a także Produkty, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Polski lub zostały nabyte za granicą (w tym przez Internet).
6. Z Promocji wyłączone są Produkty nie zakupione w Obiektach, inne produkty i akcesoria marki Panasonic oraz takie produkty marki Panasonic, które zakupione zostały w okresie innym niż okres trwania Promocji, nawet jeżeli zakupione zostały w Obiektach.
 
§ 4.
UCZESTNICTWO W PROMOCJI.

1. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniższe kryteria: (i) jest pełnoletnia, tj. ukończyła 18 lat, (ii) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) jest zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (iv) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu dokona w jednym z Obiektów zakupu Produktu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, (v) spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, (vi) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji, (vii) pozostawiła dane niezbędne do identyfikacji poprzez uzupełnienie udostępnionego na Stronie Internetowej Formularza (definicja poniżej), (viii) w okresie określonym w Regulaminie na Stronie Internetowej dokonała zgłoszenia zakupionego przez siebie Produktu lub Produktów poprzez wypełnienie udostępnionego na Stronie Internetowej Formularza, podając wszystkie niezbędne informacje określone w Formularzu, przy czym w ramach rejestracji konieczne jest przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu Produktu (paragonu fiskalnego lub faktury) (dalej także: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu.
2. Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba współpracująca (bez względu na rodzaj współpracy) lub pozostająca w stosunku pracy z Organizatorem lub Fundatorem lub właściciele (współwłaściciele), wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, etc.) w Sklepach lub Sklepach Internetowych oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Ponadto w Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele (współwłaściciele), wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie (np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, etc.) w Obiektach oraz członkowie ich rodzin.
3. Uczestnictwo w Promocji oraz podanie związanych z udziałem w Promocji danych jest całkowicie dobrowolne.
4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Promocji, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody (definicja poniżej), prawo do dochodzenia jej zwrotu.
5. Naruszenie przez Uczestnika Promocji któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, jak również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika prawa uczestniczenia w Promocji na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
6. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne, a Uczestnikowi Promocji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w Promocji.
7. Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie i wszystkie działania lub zaniechania wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów.
8. Uczestnik może wziąć udział w Promocji więcej niż jeden raz. W przypadku chęci ponownego wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić ponownie warunki Promocji, w tym zakupić kolejny Produkt i prawidłowo wypełnić Formularz.
 
§ 5.
ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI.

1. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji zakupi Produkt i dokona następnie prawidłowego Zgłoszenia (definicja poniżej) w trakcie obowiązywania Promocji albo najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni po dacie zakończenia Promocji otrzyma Nagrodę na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie, chyba, że Pula Nagród przewidzianych w Promocji zostanie uprzednio wyczerpana.
2. Uczestnik spełniający kryteria, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu, który ponadto spełni wszystkie przesłanki (warunki lub obowiązki), o których mowa w § 5 ust. 3-14 Regulaminu uzyska prawo do wzięcia udziału w Promocji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Celem usunięcia wątpliwości Uczestnik chcąc skorzystać z Promocji musi przystąpić do Promocji w okresie trwania Promocji lub najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia okresu trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, przy czym zakup Produktu objętego Promocją winien obligatoryjnie nastąpić w okresie trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Tym samym Uczestnik zobowiązany jest wysłać Formularz najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia okresu trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
4. Zgłoszenie udziału w Promocji (zgłoszenie zakupionego przez Uczestnika Produktu lub Produktów) - w terminie określonym w Regulaminie - następuje on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (dalej także: „Formularz”) znajdującego się na stronie internetowej https://www.jaknigdydotad.pl (dalej także: „Strona Internetowa”) wraz z załączeniem skanu lub zdjęcia dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury wystawionych na podstawie polskich przepisów prawa) oraz wskazaniem modelu lub modeli zakupionych Produktów i miejsca zakupu Produktu (nazwa Obiektu oraz adres Obiektu).
 5. Celem przystąpienia do Promocji i uzyskania Nagrody, Uczestnik - w terminie określonym w Regulaminie - winien łącznie spełnić następujące przesłanki: a) wypełnić Formularz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz załączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury wystawionych na podstawie polskich przepisów prawa, przy czym na paragonie lub fakturze winien być wskazany adres Obiektu, w którym dokonano zakupu Produktu) (dalej także: „Zgłoszenie”);
 b) zachować oryginał dowodu nabycia Produktu;
一 c) podając prawdziwe dane Uczestnik winien prawidłowo wypełnić i wysłać Formularz w okresie obowiązywania Promocji, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania zakupu Produktu w jednym z Obiektów, składając jednocześnie: (i) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego treści;
 (ii) oświadczenie o zapoznaniu się z przetwarzaniem danych o treści następującej: wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz przekazanych Administratorowi: (a) w związku z organizacją Promocji,
 (b) w celu udziału w Promocji,
 (c) w celu obsługi Promocji,
 (d) w celu zgłoszenia do Promocji,
 (e) w celu uzyskania Nagrody,
 (f) w celu rozpatrywania reklamacji,
 (g) do celów podatkowych i księgowych,

 (iii) oświadczenie o treści następującej: zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że: (a) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także: „RODO”), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z organizacją Promocji,
 (b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, uzyskania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych,
 (c) odbiorcami danych osobowych są lub będą: Fundator, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Promocji,
 (d) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do zakończenia i rozliczeniu Promocji, w tym dochowania obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi późnej,
  (e) przetwarzanie obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, zakup Produktu, udział w Promocji, datę zgłoszenia w Promocji,
  (f) przysługuje mi prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru. 
  
6. Weryfikacja Zgłoszenia nastąpi w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia Zgłoszenia.
7. Wyłącznym potwierdzeniem prawidłowości Zgłoszenia udziału w Promocji jest e-mail przesyłany Uczestnikowi przez Organizatora, w którym Organizator potwierdzi Uczestnikowi, że weryfikacja poprawności Zgłoszenia przebiegła pozytywnie.
8. Nie jest Uczestnikiem Promocji osoba dokonująca zakupu Produktu objętego Promocją w porozumieniu z inną osobą, dokonującą zakupów w miejscu prowadzenia Promocji i na jej rachunek. W razie stwierdzenia ww. okoliczności Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody.
9. Udział w Promocji biorą wyłącznie Zgłoszenia wysłane za pośrednictwem Formularza i spełniające wszystkie wymagania wynikające z niniejszego Regulaminu.
10. Dane Uczestnika podane w Formularzu winny być prawdziwe.
11. Podstawą uznania Zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania Nagrody będzie dołączenie dowodu zakupu Produktu już zgłoszonego przez tego samego lub innego Uczestnika. W przypadku dokonania Zgłoszenia tego samego Produktu lub tego samego dowodu zakupu Produktu przez różnych Uczestników, Organizator wezwie Uczestników do przedłożenia oryginału paragonu lub faktury zakupu Produktu. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do wglądu przez Organizatora lub osobę działającą w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.
12. Za nieprawidłowe zostanie uznane Zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem podrobionych lub przerobionych dokumentów zakupu, tj. faktury lub paragonu fiskalnego. W razie uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji dokumentów podrobionych lub przerobionych Organizator ma prawo zażądać okazania przez Uczestnika oryginałów dokumentów, których skany lub zdjęcia lub kserokopie zostały przesłane w ramach Zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do wglądu przez Organizatora lub osobę działającą w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.
13. Posłużenie się w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest podstawą wykluczenia z udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia z udziału w Promocji z tej przyczyny Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Nagrody, którą uzyskał na podstawie dokumentu podrobionego lub przerobionego.
14. Jeden Produkt może zostać zgłoszony do udziału w Promocji tylko raz.
 
§ 6.
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA.

1. Nagrodą w Promocji: (i) w przypadku zakupu Produktu 1 (szczoteczki o symbolu DM81) są końcówki do szczoteczki oznaczone symbolem WEW0972 (dalej także: „Nagroda 1”), (ii) w przypadku zakupu Produktu 2 (szczoteczki o symbolu DL82 & DL83) są końcówki do szczoteczki oznaczone symbolem WEW929 (dalej także: „Nagroda 2”), (iii) w przypadku zakupu Produktu 3 (szczoteczki o symbolu EW1031S) są końcówki do szczoteczki oznaczone symbolem EW0911 (dalej także: „Nagroda 3”), (iv) w przypadku zakupu Produktu 4 (szczoteczki o symbolu EW1211, EW1411, EW1311) są końcówki do szczoteczki oznaczone symbolem EW0950 (dalej także: „Nagroda 4”), (v) w przypadku zakupu Produktu 5 (szczoteczki o symbolu EW1511) są końcówki do szczoteczki dedykowane do modelu szczoteczki o symbolu EW1511 (dalej także: „Nagroda 5”), (vi) w przypadku zakupu Produktu 6 (szczoteczki o symbolu DJ10, D140) są końcówki dedykowane do szczoteczki oznaczone symbolem EW0955 (dalej także: „Nagroda 6”), (vii) w przypadku zakupu Produktu 7 (szczoteczki o symbolu EW1611) są końcówki do szczoteczki oznaczone symbolem WEW0982X (dalej także: „Nagroda 7”), (viii) w przypadku zakupu Produktu 8 (szczoteczki o symbolu DP52) są końcówki dedykowane do szczoteczki o symbolu DP52 (dalej także: „Nagroda 8”), (ix) w przypadku zakupu Produktu 9 (szczoteczki o symbolu DUOPACK) są końcówki do szczoteczki oznaczone symbolem WEW0972 lub EW0950 (dalej także: „Nagroda 9”), (dalej także w zależności od kontekstu łącznie: „Nagrody” lub indywidualnie „Nagroda”).
2. Łączna pula Nagród określonych w Promocji wynosi: (i) 350 sztuk Nagrody 1 (dalej także: „Pula Nagród 1”), (ii) 25 sztuk Nagrody 2 (dalej także: „Pula Nagród 2”), (iii) 100 sztuk Nagrody 3 (dalej także: „Pula Nagród 3”), (iv) 1.400 sztuk Nagrody 4 (dalej także: „Pula Nagród 4”), (v) 70 sztuk Nagrody 5 (dalej także: „Pula Nagród 5”), (vi) 80 sztuk Nagrody 6 (dalej także: „Pula Nagród 6”), (vii) 50 sztuk Nagrody 7 (dalej także: „Pula Nagród 7”), (viii) 70 sztuk Nagrody 8 (dalej także: „Pula Nagród 8”), (viii) 200 sztuk Nagrody 9, przy czym 100 sztuk końcówek oznaczonych symbolem WEW0972 oraz 100 sztuk końcówek oznaczonych symbolem EW0950 (dalej także: „Pula Nagród 9”). Dalej Pula Nagród 1 oraz Pula Nagród 2 oraz Pula Nagród 3 oraz Pula Nagród 4 oraz Pula Nagród 5 oraz Pula Nagród 6 oraz Pula Nagród 7 oraz Pula Nagród 8 oraz Pula Nagród 9 zwane będą łącznie także: „Pulą Nagród”).
3. O wyczerpaniu Puli Nagród w Promocji, tj. wyczerpaniu Puli Nagród 1 lub Puli Nagród 2 lub Puli Nagród 3 lub Puli Nagród 4 lub Puli Nagród 5 lub Puli Nagród 6 lub Puli Nagród 7 lub Puli Nagród 8 lub Puli Nagród 9, Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą Strony Internetowej.
4. Nagrody (odpowiednio Nagroda 1, Nagroda 2, Nagroda 3, Nagroda 4, Nagroda 5, Nagroda 6, Nagroda 7, Nagroda 8, Nagroda 9) będą przyznawane aż do wyczerpania Puli Nagród (odpowiednio Puli Nagród 1 lub Puli Nagród 2 lub Puli Nagród 3 lub Puli Nagród 4 lub Puli Nagród 5 lub Puli Nagród 6 lub Puli Nagród 7 lub Puli Nagród 8 lub Puli Nagród 9) lub do dnia obowiązywania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
5. Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji i zobowiązany jest do zwrócenia Nagrody w przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6. Przyznanie Nagrody uzależnione jest wyłącznie od kolejności wpływu prawidłowych Zgłoszeń i dostępności Nagród przewidzianych w ramach Puli Nagród.
7. Uczestnik, który spełnił warunki określone w Regulaminie otrzyma Nagrodę pod warunkiem, że Pula Nagród (Pula Nagród 1, Pula Nagród 2, Pula Nagród 3, Pula Nagród 4, Pula Nagród 5, Pula Nagród 6, Pula Nagród 7, Pula Nagród 8, Pula Nagród 9) nie została jeszcze wyczerpana.
8. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia. Weryfikacja Zgłoszenia następuje w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia: (i) poprawnego wypełnienia i przesłania Formularza wraz ze skanami lub zdjęciami wymaganych dokumentów, za pośrednictwem Strony Internetowej. Uczestnik potwierdza otrzymanie przesyłki własnoręcznym podpisem. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia przez osobę doręczającą Nagrodę o okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu Produktu, którego skan, wydruk skanu lub zdjęcia lub kserokopia zostały przesłane w ramach Zgłoszenia.
9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. W przypadku niemożności wydania Nagrody Uczestnikowi lub nieodebrania Nagrody zgodnie z trybem i w terminach określonych w Regulaminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Nagroda pozostanie w posiadaniu Organizatora, a jej odbiór będzie możliwy w siedzibie Organizatora przez 30 (trzydzieści) dni od chwili bezskutecznej dostawy - osobiście przez Uczestnika lub Nagroda może zostać ponownie wydana przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Uczestnika, zależnie od decyzji Uczestnika.
11. Uczestnik nie może żądać wypłaty ekwiwalentu wartości Nagrody w gotówce, bądź przekazania jej w innej niż wskazana w Regulaminie formie.
12. Wartość Nagrody 1, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 40,00 zł brutto.
13. Wartość Nagrody 2, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 40,00 zł brutto.
14. Wartość Nagrody 3, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 40,00 zł brutto.
15. Wartość Nagrody 4, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 30,00 zł brutto.
16. Wartość Nagrody 5, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 50,00 zł brutto.
17. Wartość Nagrody 6, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 30,00 zł brutto.
18. Wartość Nagrody 7, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 45,00 zł brutto.
19. Wartość Nagrody 8, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 40,00 zł brutto.
20. Wartość Nagrody 9, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 40,00 zł brutto.
21. Uczestnik, który otrzyma Nagrodę nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 
§ 7.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestnika.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem strony internetowej, dostawców usług internetowych i innych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Promocji.
5. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Promocji nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich, którymi nie posługują się w związku z organizacją Promocji.
 
§ 8.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w zakresie przebiegu Promocji, w tym wydania Nagród.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na piśmie w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego.
3. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać przesłane listem poleconym do Organizatora na adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12 oraz zawierać dopisek „Reklamacja - sprzedaż premiowa Oral care - szczoteczki” oraz zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu, dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji oraz treść żądania.
4. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji listem na adres podany w reklamacji.
5. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów.
 
§ 9.
DANE OSOBOWE.

1. Organizator informuje, iż:
a) zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) administratorem danych osobowych Uczestników w związku z realizacją Promocji jest spółka pod firmą: They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738.
  2. Wszelkie wnioski pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników powinny być kierowane na adres: They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12) lub telefonicznie: +48 22 479 49 30 (opłaty za połączenie pobierane według cenników operatora), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
  3. Administrator informuje, iż dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Promocji przetwarzane są:
  a) w celu udziału w Promocji, w tym m. in. w celu odbioru Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, archiwizacja dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przesłanki obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, w tym przede wszystkim do odbioru Nagrody, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą: Fundator, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające przeprowadzenie Promocji, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty prowadzące działalność kurierską i pocztową, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, inne podmioty w celu realizacji Promocji i wykonywania obowiązków Administratora wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności podmioty świadczące usługi wsparcia prawnego lub księgowego, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do zakończenia i rozliczenia Promocji, w tym dochowania obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi późnej, (v) przetwarzanie danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, zakup Produktu, udział w Promocji, datę zgłoszenia w Promocji, uzyskanie Nagrody;
  b) w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, a w związku z tymi celami: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane (Uczestnika) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą: Fundator, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające przeprowadzenie Promocji, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, (iv) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (v) przetwarzanie danych osobowych obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, podpis, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, datę zakupu Produktu, adres e-mail, nazwę i numer Produktu, udział w Promocji, datę zgłoszenia, (vi) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych.
  4. Uczestnik Promocji - zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 roku, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawą Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1954 z późn. zm.) - może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej na temat produktów i towarów marki Panasonic drogą elektroniczną lub sms lub telefonicznie. Zgoda Uczestnika może być w każdej chwili cofnięta.
  5. Osoba przekazująca dane (Uczestnik) posiada prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO.
  6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, osoba przekazująca dane (Uczestnik) posiada prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osoba przekazująca dane (Uczestnik) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych osoby przekazującej dane (Uczestnika) narusza przepisy RODO.
  8. Dane osobowe Uczestników Programu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Dane osobowe Uczestników Programu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Wszelkie spory dotyczące Promocji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z obowiązujących przepisów.
Warszawa, 18 listopada 2019 roku. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ORAL CARE - SZCZOTECZKI”
 
Załącznik nr 1
Lista produktów objętych sprzedażą premiową „ORAL CARE - SZCZOTECZKI”
DM81
DL82
DL83
EW1031S
EW1211
EW1411
EW1311
EW1511
DJ40
DJ10
EW1611
CDP52
DUOPACK DM81 & EW1411
EW-DL75