Oferta hurtowa - kliknij tutaj

Regulamin akcji promocyjnej Walentynki Oral Care 2021


Termin zakupu Produktu: 1.02.2021-14.02.2021 – „Okres promocji”
Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądania przekazania nagrody: 21.02.2021
Numer infolinii: 801 003 532 bądź 22 295 37 27
Infolinia czynna w dniach: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od godz. 09:00 do godz. 17:00. Opłaty za połączenie pobierane według cenników operatora.


1. Promocja „CASHBACK -Walentynki Oral Care 2021“” (dalej jako "Promocja") jest organizowana przez PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH, spółkę prawa niemieckiego z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy ul. Hagenauer Strasse 43 (65203), działającą poprzez swój polski oddział pod firmą PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837 (dalej jako "Organizator").


2. Koordynatorem Promocji jest They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489 (dalej jako "Koordynator"). Koordynator jest uprawniony i odpowiedzialny za wykonywanie czynności zleconych przez Organizatora, działając w imieniu i na rzecz Organizatora przy realizacji Promocji.


UDZIAŁ W PROMOCJI


3. Promocja dotyczy następujących modeli produktów Panasonic (zwane również “Produkty”): Produkt
EW1513
EW1313
DM81
DL82
DL83
EW1031
EW1211
EW1311
EW1411
EW1511
DJ10
DJ40
EW1611
DP52
DUOPACK (PACK EW1411 + DM81)


4. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów zakupionych w autoryzowanych sklepach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Terytorium“) u autoryzowanych dystrybutorów Produktów. Lista autoryzowanych dystrybutorów Produktów i ich autoryzowanych sklepów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


5. Produktami objętymi Promocją są wyłącznie nowe i oryginalne egzemplarze, które zostały zakupione w autoryzowanych sklepach sprzedaży detalicznej (w tym internetowych) autoryzowanych dystrybutorów Produktów na Terytorium. Zakup Produktu z rynku wtórnego; zakup Produktu odnowionego („refurbished“) lub naprawionego; zakup Produktu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej; zakup Produktu, który nie został wprowadzony do obrotu na Terytorium lub został nabyty zagranicą (w tym przez Internet) albo też zakup Produktu, który został podrobiony lub w jakikolwiek sposób narusza prawo własności intelektualnej spółek z grupy Panasonic, nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.


6. Promocja prowadzona jest na całym Terytorium.


7. Promocja polega na sprzedaży premiowej, w której premię za zakup Produktu stanowi: prawo zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i jej wydanie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Nagrodą jest zwrot określonej kwoty pieniężnej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Kwoty nagrody przyznanej za określony Produkt (dalej również jako “Nagroda”) przedstawiono w poniższej tabeli:
Produkt Kwota zwrotu PLN
EW1513 - 60 PLN
EW1313 - 50 PLN
DM81 - 30 PLN
DL82 - 40 PLN
DL83 - 50 PLN
EW1031 - 25 PLN
EW1211 - 30 PLN
EW1311 - 40 PLN
EW1411 - 40 PLN
EW1511 - 60 PLN
DJ10 - 25 PLN
DJ40 - 30 PLN
EW1611 - 40 PLN
DP52 - 80 PLN
DUOPACK (PACK EW1411 + DM81) - 50PLN


9. Organizator informuje, iż niniejsza Promocja może zostać zakończona wcześniej w przypadku wyczerpania się kwoty przeznaczonej na Nagrody w Promocji (tj 20000,000 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). O wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie Promocji.


10. W Promocji mogą wziąć udział zarówno pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące zakupu Produktów w celach nie związanych z działalnością gospodarczą czyli jako konsumenci w rozumieniu przepisów art. 22¹ kodeksu cywilnego, jak i przedsiębiorcy. Zastrzega się, iż w ramach Promocji, przedsiębiorca może dokonać zakupu maksymalnie dwóch Produktów z każdego modelu objętego Promocją (wskazanych w pkt. 3 Regulaminu).


ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA PRZEKAZANIA NAGRODY


11. Aby wziąć udział w Promocji, należy nabyć Produkt w Okresie Promocji oraz zgłosić żądanie przekazania Nagrody najpóźniej do dnia 21.01.2021 r. włącznie (dalej jako “Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądań przekazania Nagrody”). W celu zgłoszenia żądania przekazania Nagrody należy: (a) wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie internetowej Promocji: Campaigns.panasonic.eu/pl-oral-care-cashback
(b) załączyć scan lub zdjęcie dowodu zakupu (rachunek lub faktura) Produktu objętego Promocją -. Zgłoszenia żądania przekazania Nagrody dokonane po Nieprzekraczalnym terminie zgłaszania żądań przekazania Nagrody nie będą kwalifikowały się do Promocji. Dowód zakupu powinien zawierać określenie modelu nabytego Produktu oraz datę zakupu Produktu przypadającą w Okresie Promocji.


12. W pierwszej kolejności uczestnik Promocji wybiera model Produktu objętego promocją, następnie, wypełnia formularz zgłoszeniowy Promocji: a) podaje dane rejestrowanego Produktu: - kod kreskowy,- datę zakupu Produktu,- wybiera kraj zakupu oraz wskazuje sklep, w którym kupił Produkt; b) wybiera dowód zakupu, załącza skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu, c) podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania; d) podaje informacje czy dokonał zakupu jako konsument czy przedsiębiorca, podaje nr konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot gotówki z tytułu zakupu Produktu e) podaje adres poczty elektronicznej na który otrzymuje potwierdzenie rejestracji, f) może wyrazić (opcjonalnie) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.


13. W przypadku odstąpienia uczestnika Promocji od umowy sprzedaży Produktu objętego Promocją, zwrotu do sprzedawcy Produktu, uczestnik Promocji traci prawo do żądania przekazania Nagrody, a takie zgłoszenia nie będą uwzględniane. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu (również w wyniku uznania reklamacji Produktu), zwrotu Produktu do sprzedawcy, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu przekazanej Nagrody. Celem uniknięcia wątpliwości w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę odpowiadającą cenie Produktu pomniejszoną o wysokość Nagrody określonej w ust. 9.


14. Organizator nie uwzględni zgłoszenia, jeśli uczestnik Promocji nie będzie w stanie przedstawić dowodu zakupu- kopii, scanu lub zdjęcia, a także zgłoszeń wadliwych lub niekompletnych z punktu widzenia niniejszego Regulaminu.


15. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem faksu, telefonu lub poczty elektronicznej nie będą uwzględniane. Nieczytelne, niekompletne lub przerobione formularze zgłoszeń będą uważane za nieważne, podobnie jak formularze zgłoszeń uzupełnione niezgodnie z niniejszym Regulaminem.


16. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online, zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji przez Organizatora lub Koordynatora w imieniu Organizatora. Uczestnicy Promocji otrzymają automatycznie generowanego maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i o kolejnych etapach procesu przekazania Nagrody. W przypadku niekompletnego zgłoszenia uczestnik jest zobowiązany uzupełnić zgłoszenie w terminie 10 dni kalendarzowych od daty informacji od Organizatora lub Koordynatora. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione w tym terminie, zgłoszenie nie będzie dalej rozpatrywane.


PROCES PRZEKAZANIA NAGRODY


17. Przekazanie Nagrody w postaci zwrotu gotówki, zgodnie z postanowienia Regulaminu, nastąpi w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty prawidłowego i kompletnego zgłoszenia żądania przekazania Nagrody i załączenia wymaganych dokumentów. Jeśli Nagroda nie została przekazana w ww. terminie 60 dni, prosimy o niezwłoczny kontakt na podane poniżej w punkcie 36 dane kontaktowe, nie później niż 70 dni od zgłoszenia żądania przekazania Nagrody.


PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


18. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą przy Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy, numer rejestracji HRB: 13178, działająca przez swój polski oddział pod nazwą: Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa (zwanym dalej „Administratorem” lub „Firmą”).


19. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Promocji powinny być kierowane na adres: Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.


20. Dane osobowe uczestników Promocji, wskazane w punkcie 12 Regulaminu, zawarte także w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a) organizacji Promocji i wydania Nagrody, tj. w celu wykonania przyrzeczenia publicznego, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 c) RODO; dane będą przechowywane przez czas: 1 roku od dnia zakończenia trwania Promocji;
b) rozpatrywania reklamacji, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie prawidłowości wykonania Promocji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres rozpatrywania reklamacji, przy czym w uzasadnionych przypadkach – dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
d) archiwizacji dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przesłanki obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres 5 lat po upływie roku, w którym nastąpiło zdarzenie związane z powstaniem obowiązku podatkowego;
e) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora (na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest informowanie o produktach i usługach Panasonic; art. 6 ust. 1 lit f RODO; a także w wybranych przypadkach na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu skasowania konta uczestnika lub do czasu wniesienia sprzeciwu, w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze,


21. Przekazanie Firmie przez uczestnika Promocji jego danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym (oznaczonych gwiazdką) jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia wydania Nagrody. Brak ich podania uniemożliwi Uczestnikowi Promocji otrzymania Nagrody. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.


22. Dane osobowe uczestnika Promocji będą przekazane:
a) Koordynatorowi Promocji – They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489, w celu organizacji Promocji, w tym m.in. wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
b) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
d) innym podmiotom w celu realizacji Promocji i wykonywania obowiązków Organizatora lub Administratora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www lub wsparcia prawnego i księgowego.


23. Uczestnikowi Promocji wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Firmę przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).


24. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Firmę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


25. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika Promocji;
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.


PODATKI


26. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w charakterze konsumentów wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących Nagrodę w Promocji, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych ( art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2159), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy).


27. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących Nagrodę w Promocji, podlega opodatkowaniu w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) . Oznacza to, iż kwota zwracana Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, będzie pomniejszona o należny podatek.


POSTANOWIENIE OGÓLNE


28. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości wszystkich zgłoszeń w celu
wyeliminowania zgłoszeń nieuczciwych, nieważnych lub powtarzających się. Zgłoszenia dotyczące zwróconych Produktów, zgłoszenia dokonywane w złej wierze, nieuczciwe lub zgłoszenia, które są w inny sposób niezgodne z Regulaminem, podlegają unieważnieniu.


29. Przekazanie Nagrody na podstawie niniejszej Promocji nie podlega wymianie ani przekazaniu osobie trzeciej; zamiast przekazania Nagrody nie będą oferowane ani bony towarowe ani produkty.


30. Na każdy zakupiony Produkt objęty Promocją może zostać zgłoszone tylko jedno żądanie przekazania Nagrody.


31. Promocja nie łączy się z innymi ofertami ani promocjami Koordynatora i Organizatora.


32. Jeśli uczestnik zgłosił żądanie przekazania Nagrody, uznaje się, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptował.


33. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.


34. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Koordynatora, na stronie internetowej Promocji oraz w siedzibie Organizatora: Panasonic Marketing Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce (ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa)


35. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.


36. Wszelkie reklamacje związane z Promocją będą rozpatrzone przez Organizatora, jeśli zostaną doręczone na adres Organizatora:
Panasonic Marketing Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce (ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa) do 07.03.2021 r. Reklamacja z dopiskiem „CASHBACK -Walentynki Oral Care 2021“powinna zawierać dane składającego reklamacje z adresem korespondencyjnym i telefonem jak również dokładne wskazanie powodu złożenia reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie poinformuje składającego reklamację. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.


Kontakt: konkurspanasonic@they.pl


Warszawa, 1 luty 2021 r.


PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9,
02 – 583 Warszawa
KRS 0000352843,
(Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy)
NIP 107-00-16-099,
REGON 142346837