Oferta hurtowa - kliknij tutaj

REGULAMIN KONKURSU „Zadbaj o uśmiech z GUM ActiVital”

REGULAMIN KONKURSU „Zadbaj o uśmiech z GUM ActiVital”

(dalej: "Regulamin")

 

1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu "Przygotuj się na wakacje od nadwrażliwości" (dalej: "Konkurs") jest firma HAPPYDENTAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a, NIP: 949-189-63-28, zwana dalej "Oranizatorem"
 2. Konkurs organizowany jest na profilu HappyDental.pl, na portalu Instagram (dalej: Fanpage").
 3. Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 912 k.c. oraz przekazującym ją zwycięzcy jest Firma SUNSTAR EUROPE S.A. ODDZIAŁ V, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, NIP: 107-004-00-86
 4. Celem konkursu jest promowanie zdrowych nawyków w dbaniu o higienę jamy ustnej.
 5. Konkurs twa od 24.10.2018 od godziny 16:00 do 31.10.2018r. do godziny 24:00 (dalej: "Okres trwania konkursu").

2 [UCZESTINICY KONKURSU]

 1. W konkursie udział mogą brać wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie, które pod postem z grafiką konkursową zamieszczą komentarz będący odpowiedzią na pytanie "Dlaczego warto się uśmiechać"
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 4. Pod postem z grafiką konkursową zamieścić komentarz z odpowiedzią na pytanie "Dlaczego warto się uśmiechać?"
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania treści odpowiedzi na profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora i Fundatorów nagród.
 6. Zgłaszający swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę, aby jego "Nazwa użytkownika" (nick IG) została wykorzystana przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym do ogłoszenia listy zwycięzców.
 7. Komentarz zamieszczony pod postem konkursowym nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i  obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, szerzyć  przemocy  albo  nawiązywać do tematyki  rasistowskiej,  naruszać prawo  do  prywatności.
 8. Uczestnicy, którzy nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych w  niniejszym  Regulaminie  lub  podadzą  nieprawdziwe  informacje,  zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 9. Każdy uczestnik może zamieścić nieograniczoną ilość komentarzy.
 10. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza akceptację Regulaminu.

3 [NAGRODY]

 1. W konkursie przewidziane są trzy nagrody rzeczowe (dalej: "Nagrody").
 2. Nagrodami są zestawy produktów GUM ActiVital, w których skład wchodzą: pasta do zębów GUM ActiVital, płyn do płukania jamy ustnej GUM AcitiVital, szczoteczka soniczna GUM ActiVital (w losowym kolorze).
 3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagrody.

 4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Komentarze można zamieszczać od 24.10.2018r. od godz. 16:00 do 31.10.2018r. do godz. 24:00
 2. Trzy najciekawsze zdaniem oceniających komentarze, zostaną nagrodzone Nagrodami.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 02.11.2018 do godz. 13:00 osobnym postem na profilu Organizatora.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody będzie zgłoszenie się laureata w prywatnej wiadomości do Organizatora i potwierdzenie chęci otrzymania nagrody.
 5. W przypadku, w którym laureat nie zgłosi się do Organizatora w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników, traci prawo do Nagrody, a nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
 6. Laureat będzie mógł odebrać Nagrodę:
 7. Osobiście w sklepie stacjonarnym firmy HAPPYDENTAL we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a.
 8. Korespondencyjnie, po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi danych adresowych, pod które nagroda może zostać wysłana.
 9. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 10 listopada 2018 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.

 5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: HAPPYDENTAL Rafał Rogula, ul. Bajana 39b/1a, 54-129 Wrocław.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest HAPPYDETNAL Rafał Rogula z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bajana 39b/1a.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie promującej Konkurs w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).