Oferta hurtowa - kliknij tutaj

Regulamin programu "Zostań Ambasadorem/ką HAPPYDENTAL"

REGULAMIN PROGRAMU „Zostań Ambasadorem/ką HAPPYDENTAL”

(dalej: "Regulamin")

 

 • §1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem programu "Zostań Ambasadorem/ką HAPPYDENTAL" (dalej: "Program") jest firma HAPPYDENTAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 39b/1a, NIP: 894-308-31-79, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs organizowany jest na profilu HappyDental.pl, na portalu Instagram (dalej: "Fanpage").
 3. Przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 i 912 k.c. oraz przekazującym ją zwycięzcy jest Organizator.
 4. Program jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 847 z późn. zm.).
 6. Celem Programu jest promowanie zdrowych nawyków w dbaniu o higienę jamy ustnej.
 7. Program podzielony jest na dwa etapy:

Etap I - konkurs, na podstawie którego wyłonieni zostaną Ambasadorzy, czas trwania od 10.03.2022 od chwili zamieszczenia na instagramowym fanpage Organizatora posta informującego o konkursie do 27.03.2022 r. do godz. 23.59 (dalej: "Okres trwania konkursu").

Etap II - program Ambasadorski, w którym udział wezmą osoby wyłonione w ramach konkursu, czas trwania od 01.04.2022 do 31.12.2022 r.

 

 • §2 [UCZESTINICY PROGRAMU]
 1. Pierwszym etapem programu jest przeprowadzenie konkursu, na podstawie którego wyłonione zostaną osoby biorące udział w dalszej części Programu.
 2. W konkursie udział mogą brać osoby fizyczne (wyłącznie), pełnoletnie, pracujące w branży stomatologicznej, które zamieszczą na swoim profilu w portalu Instagram zdjęcie, oznaczą je hasztagiem #ambasadorhappydental oraz oznaczą na nim profil Organizatora (@happydental.pl).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące (bez względu na rodzaj współpracy) lub pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie najbliższej rodziny, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić na swoim koncie w serwisie Instagram zdjęcie z hasztagiem #ambasadorhappydental oraz oznaczyć na nim Organizatora (@happydental.pl).
 5. Udział w Programie jest dobrowolny oraz darmowy, a Uczestnikowi Programu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w Programie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania zdjęć konkursowych na profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora.
 7. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do udziału w konkursie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania.
 8. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Programu. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
 9. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, jak również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika Konkursu prawa uczestniczenia w Programie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 10. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie oraz Programie Uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w wizerunek Organizatora lub z innych względów w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 11. Zarówno w Konkursie, jak i w Programie nie mogą brać udziału osoby posiadające oficjalną współpracę z markami/firmami konkurencyjnymi dla Organizatora lub będące Ambasadorami innych Marek.

 

 • §3 [NAGRODY]
 1. W ramach Konkurs wyłonionych zostanie 5 osób, które wezmą udział w dalszym etapie Programu oraz otrzymają Pakiet startowy Ambasadora HAPPYDENTAL (dalej: "Nagrody").

W skład pakietu wchodzi:

 1. Fartuszek z logotypem Organizatora we wskazanym przez laureata rozmiarze,
 2. Zestaw szczoteczek międzyzębowych Piksters STARTER-PACK,
 3. 10 opakowań zestawów Piksters Variety
 4. Gabinetowy stojak szczoteczek Piksters,
 5. Kubek HAPPYDENTAL,
 6. Materiały BTL do wykorzystania w gabinecie stomatologicznym,
 7. Imienny certyfikat Ambasadora HAPPYDENTAL oprawiony w ramkę.
 8. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 9. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

 

 • §4 [PRZEBIEG PROGRAMU]
 1. Program podzielony jest na dwa etapy.

Etap I - Konkurs

Etap II - Program Ambasadorski

 

 1. Etap konkursowy trwa od 10.03.2022 r. od momentu zamieszczenia na instagramowym profilu Organizatora postu z informacją o Konkursie do 27.03.2022 r. do godziny 23:59.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać publiczny profil instagramowy, zamieścić na nim zdjęcie ukazujące w kreatywny sposób jak "niesiesz uśmiech swoim Pacjentom z HappyDental.pl", oznaczyć je hasztagiem #ambasadorHAPPYDENTAL oraz oznaczyć na nim profil Organizatora (@happydental.pl).
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy, zamieszczając wiele zdjęć.
 4. Pięć najciekawszych, zdaniem oceniających zdjęć, zostanie nagrodzonych Nagrodami.
 5. Kryterium wyboru Laureatów jest najciekawsze i najbardziej wyróżniające się zdaniem oceniających zdjęcie oraz inwencja twórcza autora.
 6. Posiedzenie Jury, na którym nastąpi wybór Laureatów odbędzie się w dniu 30.03.2022 r. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega Jury prawo do nieargumentowania wyboru Laureatów.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.03.2022 r. do godz. 12:00 osobnym postem na instagramowym profilu Organizatora.
 8. Każdy z 5 Laureatów otrzymuje tytuł Ambasadora HAPPYDENTAL.
 9. Warunkiem otrzymania nagrody będzie zgłoszenie się Laureata w prywatnej wiadomości do Organizatora i potwierdzenie chęci otrzymania nagrody oraz udziału w dalszym etapie Programu.
 10. W przypadku, w którym laureat nie zgłosi się do Organizatora w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników, traci prawo do Nagrody, a Organizator wybierze kolejne zdjęcie promowane Nagrodą.
 11. Nagrody przekazane zostaną Laureatom korespondencyjnie, na wskazany przez Laureata adres.
 12. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 10.05.2022 r. w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości.
 13. Etap II - Program Ambasadorski trwa od 01.04.2022 r do 31.12.2022 r.
 14. W Programie Ambasadorskim udział bierze 5 osób wyłonionych na etapie konkursowym.
 15. W ramach Programu Ambasadorskiego uczestnicy otrzymają:
 16. Raz w miesiącu jeden pełnowartościowy, wybrany przez Organizatora produkt do testów (dalej: Pakiet Ambasadorski).
 17. Raz w miesiącu pakiet materiałów marketingowych i próbek produktów dla Pacjentów (dalej: Pakiet Ambasadorski).
 18. Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.
 19. Wsparcie merytoryczne HAPPYDENTAL Academy.

17, Wysyłki Pakietów Ambasadorskich realizowane będą na wskazane w I etapie adresy Laureatów, zgodnie z harmonogramem:

 • do 10.05.2022 - Pakiet Startowy (Nagroda)
 • do 10.06.2022
 • do 10.07.2022
 • do 10.08.2022
 • do 10.09.2022
 • do 10.10.2022
 • do 10.11.2022
 • do 10.12.2022
 1. Do zadań Ambasadora należy:
 • budowanie pozytywnego wizerunku Marki HAPPYDENTAL,
 • zamieszczenie na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcia Pakietu Startowego wraz z informacją o byciu Ambasadorem Marki,
 • zamieszczania na swoich profilach w mediach społecznościowych recenzji otrzymywanych produktów pełnowartościowych,
 • niesienie uśmiechu :)

 

 • §5 [REKLAMACJE]
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: HAPPYDENTAL Sp. z o.o., ul. Bajana 39b/1a, 54-129 Wrocław.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 • §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych jest HAPPYDENTAL Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Jerzego Bajana 39b/1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631562, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN, NIP: 8943083179, REGON: 365154298, zwana dalej HAPPYDENTAL.
 2. Dane osobowe zbierane przez HAPPYDENTAL są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem oraz Programem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie promującej Konkurs w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, przesyłania Pakietów Ambasadorskich oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

 • §7 [PODATKI]
 1. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w charakterze konsumentów wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących Nagrodę w Promocji, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych ( art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2159), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy).

 

 • §8 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości wszystkich zgłoszeń w celu wyeliminowania zgłoszeń nieuczciwych lub nieważnych. Zgłoszenia, zgłoszenia dokonywane w złej wierze, nieuczciwe lub zgłoszenia, które są w inny sposób niezgodne z Regulaminem, podlegają unieważnieniu.
 2. Przekazanie Nagrody na podstawie niniejszego Programu nie podlega wymianie ani przekazaniu osobie trzeciej; zamiast przekazania Nagrody nie będą oferowane ani bony towarowe, ani produkty.
 3. Jeśli uczestnik zgłosił udział w Konkursie, a następnie żądanie przekazania Nagrody, uznaje się, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptował.
 4. Warunki Programu są określone są w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
 5. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.happydental.pl
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.